*ไพ* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

golf1995พฤศจิกายน 29, 2021

Joker สล็อตเกม

ผลกระทบของอินเฮเรนต์แอนไอโซทรอปีในก่อนและหลังการเกิดกำลังสูงสุดของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ EFFECT OF INHERENT ANISOTROPY ON PRE AND POST PEAK STRENGTH CHARACTERISTICS OF SOFT BANGKOK CLAY. การใช้ประโยชน์จากเถ้ากะลาปาล์มในการบำบัดโครเมียมในฝุ่นสีด้วยวิธีการปรับเสถียรและการทำให้เป็นก้อน UTILIZATION OF OIL-PALM ASH FOR SOLIDIFICATION/STABILIZATION OF CHROMIUM FROM STEEL BLASTING DUST. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาตนเองของบุคลากรระดับปฏิบัติการของกลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ FACTORS INFLUENCING EMPLOYEES’ SELF- DEVELOPMENT IN NANYANG TEXTILE GROUP. ผลของการกินอาหารที่มีปริมาณของถั่วเหลืองมากต่อระดับไขมันและไลปิดเปอร์อ็อกซิเดชั่นในเลือด และอาการจากภาวะหมดระดูของหญิงวัยทอง THE EFFECTS OF SOY-RICH DIET ON LIPID PROFILE, LIPID PEROXIDATION AND MENOPAUSAL SYMPTOMS INCLIMACTERIC WOMEN.
การเปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเองของคนโสดและคนที่สมรสแล้วในวัยผู้ใหญ่ตอนกลางในกรุงเทพมหานคร A COMPARISON OF SELF-ESTEEM OF MIDDLE-AGED SINGLE AND MARRIED PERSONS IN BANGKOK. แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การสื่อสารผ่านสื่อสารมวลชนและสื่อบุคคลเพื่อให้บริการไปรษณีย์เชิงธุรกิจของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด WAYS TO DEVELOP MASS MEDIA AND PERSONAL MEDIA STRATEGIES FOR PROVIDING BUSINESS POSTAL SERVICE OF THAILAND POST CO., LTD. การใช้ภาพดึงดูดใจสำหรับการออกแบบสิ่งพิมพ์โฆษณาผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาร่างกาย THE USE OF VISUAL IMPACT FOR PERSONAL CARE PRODUCTS IN PRINT ADVERTISING. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีต่ออุกทกวิทยาของอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ Impact Of Climate Changes On Srinakarin Reservior’s Hydrology. การออกแบบ สร้างและประเมินฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต DESIGN, CONSTRUCTION AND EVALUATION OF ELECTRONIC JOURNAL DATABASE FOR RETRIEVAL VIA THE INTERNET. การศึกษาเปรียบเทียบ ความถี่มูลฐานเสียงพูดระหว่างคนไทยที่พูดโดยใช้หลอดอาหารและผู้ที่พูดโดยใช้กล่องเสียง A COMPARATIVE STUDY OF FUNDAMENTAL FREQUENCY BETWEEN THAI ESOPHAGEAL SPEECH AND LARYNGEALSPEECH.
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวางแผนและจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย PEOPLE PARTICIPATION IN PLANNING AND BUDGETING PROCESS OF LOCAL AUTHORITIES IN THAILAND. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสายเรือคอนเทนเนอร์ของผู้ส่งออกกุ้งแช่เย็นแช่แข็งเปรียบเทียบระหว่างเส้นทางไทย-สหรัฐอเมริกา และไทย-ญี่ปุ่น FACTORS INFLUENCING THE SELECTION OF LINER COMPANIES FOR FRESH & FROZEN SHRIMP EXPORTERS COMPARISON BETWEEN THAILAND-USA AND THAILAND-JAPAN TRADELANES. การศึกษาเปรียบเทียบการใช้แบบจำลองมาตรฐานของโทรโพสเฟียร์ที่แตกต่างกันในการประมวลผลเส้นฐานในประเทศไทย COMPARATIVE STUDY OF USING DIFFERENT STANDARD TROPOSPHERIC MODELS FOR BASELINE PROCESSING IN THAILAND. การจำลองและการสร้างภาพนามธรรมของการดูดซับโซเดียมไอออนของดินอิ่มตัวอันเป็นผลจากการลำเลียงสารละลายโซเดียมคลอไรด์บนหน้าตัดดิน SIMULATION AND VISUALIZATION OF Na(‘+) ADSORPTION OF SATURATED SOIL AFFECTED BY TRANSPORTING SODIUM CHLORIDE SOLUTION ON A SOIL PROFILE. ขนาดรูพรุนที่เหมาะสมของถ่านกัมมันต์แบบเกล็ดสำหรับการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งของกระบวนการซักรีด OPTIMUM PORE SIZE OF GRANULAR ACTIVATED CARBON FOR IMPROVEMENT OF LAUNDRY EFFLUENT QUALITY.
ผลกระทบทางสังคมจากการขยายตัวของพื้นที่อยู่อาศัยในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร SOCIAL IMPACTS OF THE RESIDENTIAL AREA EXPANSION IN SAI MAI DISTRICT, BANGKOK. ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด SELECTED FACTORS RELATED TO HEALTH RECOMMENDATIONS OF PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE. การเปรียบเทียบการประมาณแบบช่วงสำหรับค่าเฉลี่ยของประชากรที่มีการแจกแจงรูปแบบวงศ์ชี้กำลังไม่ต่อเนื่อง A COMPARISON ON METHODS OF INTERVAL ESTIMATION FOR MEAN OF DISCRETE EXPONENTIAL FAMILY DISTRIBUTIONS. การพัฒนาวิธีสังเคราะห์บีต้าอะมิโนแอลกอฮอล์ที่มีสมบัติบิดระนาบแสงโดยผ่านสารประกอบอิพอกไซด์ DEVELOPMENT OF A SYNTHETIC ROUTE TOWARDS OPTICALLY ACTIVE (+,b)-AMINO ALCOHOLS VIA EPOXIDES. การใช้สารนิเทศของบุคลากรฝ่ายข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงในกรุงเทพมหานคร INFORMATION USE OF NEWS PERSONNEL IN RADIO STATIONS IN BANGKOK METROPOLIS. พฤติกรรมความเครียดระดับต่ำของดินเหนียวกรุงเทพฯ โดยใช้เบนเดอร์เอลิเมนต์ SMALL STRAIN BEHAVIOR OF BANGKOK CLAY USING BENDER ELEMENT.
ผลของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยรูปแบบ เอสเอสซีเอส ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น EFFECTS OF SCIENCE INSTRUCTION USING SSCS MODEL ON LEARNING ACHIEVMENT AND PROBLEM SOLVING ABILITY OF LOWER SECONDARY SCHOOL STUDENTS. การสังเคราะห์และสมบัติทางกายภาพของสารลดแรงตึงผิวประเภทดี-กลูโคนามีด SYNTHESIS AND PHYSICAL PROPERTIES Or SURFACTANTS BASED ON D-GLUCONAMIDES. ธรณีวิทยาโครงสร้างของพื้นที่หินแปรขั้นต่ำบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรี ภาคตะวันออก ประเทศไทย GEOLOGIC STRUCTURES OF THE LOW-GRADE METAMORPHIC TERRANE, CHON BURT COASTAL AREA, EASTERN THAILAND. การออกแบบและพัฒนาโนดศูนย์กลางและโนดเคลื่อนที่สำหรับโครงข่ายวัดระยะไกลด้วยเซนเซอร์ DESIGN AND DEVELOPMENT OF CENTRAL NODE AND MOBILE NODE FOR TELE-MEASUREMENT SENSOR NETWORK. การวางแผนการจัดสรรอัตรากำลังทรัพยากรมนุษย์สำหรับหลายโครงการของกองเครื่องกล HUMAN RESOURCE ALLOCATION PLANNING FOR MULTI PROJECTS OF MECHANICAL DEPARTMENT. การหักล้างสัญญาณแทรกสอดแบบวนซ้ำชนิดซอฟต์โดยใช้ดีเทกเตอร์ชนิดทำให้ค่าความผิดพลาดกำลังสองเฉลี่ยต่ำสุดแบบผู้ใช้หลายคนสำหรับมัลติแคเรียร์ซีดีเอ็มเอที่มีการเข้ารหัสขาขึ้น ITERATIVE SOFT INTERFERENCE CANCELLATION USING MULTIUSER MMSE DETECTOR FOR UPLINK CODED MC-CDMA.
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับอาการนอนไม่หลับ ของผู้ป่วยมะเร็งวัยผู้ใหญ่ RELATIONSHIPS BETWEEN SELECTED FACTORS AND INSOMNIA IN ADULT CANCER PATIENTS. การวางโครงเรื่องในปริจเฉทเรื่องเล่าจากประสบการณ์ตรงและประสบการณ์อ้อมในภาษาไทย PLOT ORGANIZATION IN THAI NARRATIVE DISCOUSE BASED ON DIRECT AND INDIRECT EXPERIENCES. การไต่สวนข้อเท็จจริงคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ CRIMINAL INQUISITORIAL OF PERSONS HOLDING PUBLIC OFFICE.
การใช้สื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อสร้างพันธมิตรของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่ THE USE OF INTERNET FOR ALLIANCE BUILDING IN NEW SOCIAL, MOVEMENTS. เดพโพรไฟลิงของมัลติเลเยอร์ฟิล์มโดยอุปกรณ์รับรู้ไดมอนต์ไมโครเอทีอาร์ชนิดใหม่ที่มีปลายแหลม DEPTH PROFILING OF MULTILAYER FILMS BY NOVEL SHARP TIP DIAMOND (+,m)ATR SENSOR. ผลของการเติมโลหะต่ออนุภาคสังกะสีออกไซด์ขนาดนาโนเมตรที่สังเคราะห์โดยวิธีโซลโวเทอร์มอล EFFECTS OF METAL-DOPING ON ZINC OXIDE NANOPARTICLES SYNTHESIZED VIASOLVOTHERMAL METHOD. การวิเคราะห์สมรรถนะของระบบเซลล์เชื้อเพลิงชนิดออกไซด์แข็งที่ป้อนเชื้อเพลิงด้วยเมทานอล PERFORMANCE ANALYSIS OF SOLID OXIDE FUEL CELL SYSTEM FUELED BY METHANOL. การตัดสินใจด้านทรัพยากรในโครงการซอฟต์แวร์โดยใช้แบบจำลองเชิงความเสี่ยง RESOURCE DECISIONS IN SOFTWARE PROJECT USING RISK-BASED MODELS.

Categories